Спечели таван до 8 кв.м. за 8 март


Официални правила и условия за участие в играта: Спечели с Опънати тавани Бонита до 8 кв.м. за 8 март!

 

Общи условия (Първа част):

 

 

Наименование на Играта: „Спечели Опънат таван BONITA до 8 кв.м. за 8 март“

Организатор на Играта: Бонита Ефект ЕООД, ЕИК: 203634467, с мострена зала на адрес: гр.Варна, бул.Трети март 22 Б (паркинг на 3 Mart Center - Шоурум BONITA)

Организация на Играта: По електронен път

Публикуване на правилата: Официалните правила се публикуват на сайта www.Bonita.bg и ще са достъпни през целия период на играта.

Срок на играта: От 28.02.2024 г. до 18.03.2024 г. (включително)

Участници, записали се след изтичане на този срок, ще бъдат дисквалифицирани от участие за Наградата.

Описание на наградата:

Един (1 бр.) Опънат таван Бонита, монтиран в баня, тоалетна или мокро помещение до 8 кв.м. - посочено от лицето спечелило наградата.

Всеки участник предварително посочва размерите на помещението (максимална дължина и ширина в см.) - в коментар за участие в Играта, по веднъж за всяка отделна публикация, публикувана в официалните YouTube, Facebook, Instagram и други канали и социални мрежи, управлявани от Бонита Ефект ЕООД.

Участието в Играта не е обвързано със закупуването/използването на продукт или услуга от организатора – Бонита Ефект ЕООД и в частност сайта www.Bonita.bg

Условия за участие:

1. Харесайте и Споделете публично официалната ни видео публикация (на личния ви Facebook профил). Публикацията ще откриете във Фейсбук страницата Опънати тавани Бонита www.BONITA.bg с линк: https://www.facebook.com/Tavani.Bonita.bg/

2. Измерете максималната дължина и ширина на банята (в см.), която искате да обновим.

3. Напишете коментар под официалната ни видео публикация, с текст:
"Искам да спечеля опънат таван BONITA, с размери ../.. см." и посочете размерите и населеното място в което се намирате.

 

ВАЖНО:
-
 
МЪЖЕ СЪЩО МОГАТ ДА УЧАСТВАТ за спечелване на наградата, като в публикациите и коментарите си, трябва да отбележат женски профил (на партньорка, съпруга, майка, сестра, дъщеря...)

- Всички условия трябва да бъдат изпълнени едновременно (комулативно)!

- Нарушаването и/или неспазването на правилата в цялост, може да доведе до дисквалификация!

 

Избор и обявяване на победителя:

 

Победителят ще бъде избран на случаен принцип, измежду записалите се под видеото качено в официалната Facebook страница администрирана и управлявана от Бонита Ефект ЕООД
Публикациите в други социални мрежи и канали е само и единствено с рекламна и информативна цел и цели насочване на участниците към Играта във Facebook. 

Обявяване:
В рамките на 14 работни дни след крайния срок на играта 
победител
ят ще бъде обявен публично в нарочна Facebook публикация, публикувана на официалната страница на организатора: Опънати тавани Бонита www.BONITA.bg - с линк: www.facebook.com/Tavani.Bonita.bg/

Свързване и контакт с победителя:

Организаторът ще се свърже с победителят, чрез лично съобщение от Facebook страницата „Опънати тавани Бонита www.BONITA.bg“ и/или по друг подходящ начин, ако е приложим.

Уточняване на получаване: Победителят трябва да се свърже обратно с с организатора, в рамките на 7 дни (от датата на изпратеното му от Организатора съобщение) и да предостави свои контакти: три имена, телефон за връзка, адрес на обекта и потвърждение за дата за монтаж, не по-късна от 31.07.2024 г. (датата може да се уговори допълнително, в рамките на посочения краен срок)

Право на участие и дисквалификация:

Право на участие: В играта могат да участват всички дееспособни физически лица, навършили 18 години, живеещи в Република България.

Изключение за участие:

НЯМАТ ПРАВО ДА ПОЛУЧАТ НАГРАДА ОТ ИГРАТА - Служители на организатора („Бонита Ефект“ ЕООД) и техните семейства (съпрузи, майки, бащи, деца и живущи в едно домакинство).  При подобно участие изброените в тази точка ще бъдат Дисквалифицирани!

Участниците включвайки се в играта се съгласяват с Общите условия и дават разрешение за използване на личните им данни за нуждите на Играта.

Наградата се връчва във вида, в който е обявена (Опънат таван до 8 кв.м. - бял лак / гланц с лунички), без възможност за замяна или връчване на парична равностойност.

Непотърсени награди: Организаторът не носи отговорност за непотърсени награди в рамките на обявените срокове.

Важно: Тази игра по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook, Meta, Instagram, YouTube, Google и сродни на тях ЮЛ и организации.

 

Общи условия (Втора част - продължение):

 

Отговорност и защита на личните данни:

1. Отговорност за технически проблеми: Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранена информация, системни сривове или технически проблеми, свързани с участието в играта.

2. Недействителност на клаузи: Ако някоя клауза от правилата се окаже недействителна, това не засяга цялостната валидност на правилата или други части от тях. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

3. Публикуване на имена на печеливши: Печелившите участници се съгласяват, че техните имена, профили, снимки и прочие, могат да бъдат публикувани в постовете на официалната Facebook страница на Организатора.

4. Прекратяване на играта: Организаторът има право едностранно да прекрати играта в случай на злоупотреба, масово нарушаване на правилата, форсмажорни обстоятелства или други обективни причини. При злоупотреба, нарушаване или недобросъвестно поведение на участници, те ще бъдат дисквалифицирани.

5. Отговорността по ЗДДФЛ е изцяло на участниците в Играта, а не Организаторът!
 

Защита на лични данни:


1. С участието в играта, участниците изразяват съгласие за съхранение и обработка на предоставените данни от Организатора.

2. Организаторът гарантира спазване на Закона за защита на личните данни при събиране, обработка и съхранение на лични данни.

3. Организаторът се грижи за сигурността на информацията на участниците, освен в случаи на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

4. Личната информация, извън целите на играта, се разкрива само при изричното съгласие на участника, при изискване от държавни органи или в случаи, определени от закона.

5. Личните данни на участниците (за целите на Играта) могат да бъдат използвани за рекламни цели, включително публикуване на имена, снимки и изявления на участниците на Facebook страницата на организатора.

Промени в правилата:

Организаторът запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им.

Процедура за Получаване на Наградата:

Предоставяне на лични данни:

- За получаване на наградата, печелившият трябва да предостави свои лични данни (имена, телефон за връзка, адрес на обекта) чрез отговор на изпратено от организатора лично съобщение във Facebook или друг приложим начин за свързване,

Попълване на протокол:

При получаване на наградата, печелившият попълва приемо-предавателен протокол в минимум 2 екземпляра. (които следва да се съхраняват при Организатора)

Отговорност за вярност на данните:

Организаторът не носи отговорност за вярността на предоставените от участниците данни и може да дисквалифицира участника при предоставяне на невалидна и/или подвеждаща информация.

Спиране на участие:

Организаторът има право едностранно да спре и ограничи участието на участник, в случай на нарушение на настоящите правила.

Отговорност за електронно предаване на данни: Организаторът не носи отговорност за дефектно електронно предаване на данни или повреда на комуникационната връзка.

Обезщетение за причинени вреди:

Участниците носят отговорност и следва да обезщетят Организатора за претърпени вреди, пропуснати ползи и обезщетения във връзка с участието им в нарушение на правилата.

Прекратяване на Играта:

Право на прекратяване:

Организаторът си запазва правото да прекрати играта по всяко време, без предизвестие, при злоупотреба, нарушение на правилата, форсмажорни обстоятелства или други обективни причини.

Предсрочно прекратяване: В случай на предсрочно прекратяване, организаторът не дължи награда и компенсации на участниците.

Обезщетение и Допълнителни Условия:

Отговорност за претърпени вреди:

Участниците са задължени да обезщетят Организатора и трети лица за вреди, пропуснати ползи, глоби и разходи, настъпили вследствие на техните действия в нарушение на закона и/или правилата на настоящата игра.

Дисквалификация: Организаторът има право да дисквалифицира участник при злоупотреба, нарушение или недобросъвестно поведение.

С тези правила се осигурява структурирано и ясно ръководство за участване в играта Спечели Опънат таван Бонита до 8 кв.м. за 8 март“. Участниците следва да се запознаят и спазват тези правила, а нарушаването им може да доведе до дисквалификация. Организаторът е ангажиран със защита на личните данни и предоставяне на честни и ясни условия за участие в играта.

Успех на всички участници!

 

 

Партньори
 
 

Варна
+359 895 454 934
+359 894 622 799
office@bonita.bg
бул. "Трети март" 22Б

Работно време:
09:00 - 19:00 (понеделник - петък)
Почивни дни: Събота и Неделя
Пловдив
+359 898 677 438
plovdiv@bonita.bg
Ул. Петко Д. Петков 64

За други населени места в БЪЛГАРИЯ
+359 895 454 934
office@bonita.bgFacebook
Социални мрежи        2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни